úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - návrhy na zvýšení podpory

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - návrhy na zvýšení podpory

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Vyjadřuji zklamání, že Komise ani Rada nepředkládají návrhy na zvýšení podpory – nad rámec původních plánů – pro investice, které jsou naléhavě potřebné pro provádění sedmi stěžejních iniciativ v oblasti konkurenceschopnosti a podnikání, výzkumu a inovací, vzdělání a celoživotního učení.

Odmítám jakoukoli formu přesunu prostředků ze 7. rámcového programu, jak navrhuje Komise v rámci svého souboru návrhů, jak financovat ITER, neboť by tím bylo ohroženo úspěšné provádění 7. rámcového programu. Podporuji kromě toho zvýšení objemu prostředků na závazky u vybraných položek 7. rámcového programu (budování kapacit – výzkum ve prospěch malých a středních podniků, spolupráce – energetika, myšlenky, lidé, výzkum v oblasti energetiky), neboť se domnívám, že tyto položky jsou nástrojem pro zajištění růstu a investic do klíčových oblastí, které mají ústřední význam v rámci strategie Evropa 2020. Souhlasím se zvýšením celkové výše prostředků na závazky u rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP – Inteligentní energie a CIP – Podnikání a inovace) oproti počátečnímu přídělu a vyjadřuji přesvědčení, že toto zvýšení přispěje ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k tomuto programu a k rozvoji zvláštních programů a inovativních finančních mechanismů. Malé a střední podniky hrají důležitou roli při zvyšování výkonnosti ekonomiky EU a program CIP je v tomto směru nepostradatelným nástrojem pro oživení po k

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP